Γενικά Κείμενα


Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013

  1. Βασικές Πληροφορίες

 

ΕΠ "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2007-13":

  1. Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
  2. Συνοπτική Περίληψη
  3. Εκτενής Σύνοψη
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται στο Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ