Η Επιτροπή

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Δ' ΚΠΣ ανασυγκροτήθηκε (Απ. Συγκλήτου 29/8/2008) με σκοπό τη διαμόρφωση των στόχων του ΕΜΠ στο Δ'ΚΠΣ. Στελεχώνεται από τους Προέδρους & Αν.Προέδρους των Σχολών και προεδρεύεται από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης.

 

Περισσότερα >

Τελευταίες Ανακοινώσεις

  • [4/5/2012]: ΓΓΕΤ -Προκήρυξη της Δράσης Αριστεία ΙΙ-Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση της ΓΓΕΤ - Καταληκτική ημερομηνία 29/6/2012
  • [3/4/2012]: ΠΕΠ Αττικής - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Ανάπτυξη-Βελτίωση Υποδομών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση-Δείτε εδώ την σχετική προκήρυξη - Εναρξη υποβολής προτάσεων από 9/4/2012

 

                              Περισσότερες >

Επιλεγμένα Νέα

 

 

 

Προσκλήσεις/Προκηρύξεις

 

 

Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται στο Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ